vlag

Restauratie H. Nicolaaskerk

Algemene gegevens

Naam van de culturele ANBI-instelling is:

STICHTING TOT RESTAURATIE VAN DE NICOLAASKERK IN HELVOIRT

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17147005
 • RSIN/fiscaal nummer: 810944066
 • IBAN: NL64RABO0121190412
 • Postadres:
  Lage Driesstraat 11
  5268BP Helvoirt

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het (laten) restaureren, renoveren en onderhouden van de Nicolaaskerk in Helvoirt. En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van inzamelacties en organiseren van diverse activiteiten, zoals het aanschrijven van particulieren en bedrijven, het verkrijgen van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuurssamenstelling:
 • Dhr. H. van Hal, voorzitter
 • Dhr. A. van Nuland, secretaris
 • Dhr. K. Assmann, penningmeester

Beloningsbeleid:

Stichting tot restauratie ven de Nicolaaskerk in Helvoirt heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De bestuurders kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten, verder werken zij op vrijwillige basis mee.